ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลปักธงชัย      ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย
เทศบาลตำบลปักธงชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญชองชาติ (วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มึต่อประชาชนชาวไทย  วันที่ 17  มกราคม  2567 ณ บริเวณเทศบาลตำบลปักธงชัย
เทศบาลตำบลปักธงชัย  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๕   "วันปิยมหาราช"    วันที่  23  ตุลาคม  2566  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เทศบาลตำบลปักธงชัย  ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา  วันนวมินทรมหาราช  ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย 1. เรื่อง เพื่อเสนอแผนงานโครงการของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  2.ผู้เข้าร่วมประชุม 31 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ผู้ของบประมาณจัดทำโครงการ  วันที่  28  พฤศจิกายน  2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย 3. ผลจากการประชุมมีมติที่ประชุมอนุมัติแผนงานโครงการจำนวน 15 โครงการ บรรจุเข้าแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย 4. เพื่อได้จัดทำโครงการตามที่ทางประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เสนอต่อไป
เทศบาลตำบลปักธงชัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่  18  มีนาคม  2567  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลปักธงชัยเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี  ประจำปี  2567  และร่วมจัดชุดการแสดง  "รำนางด้ง"  ในขบวนผ้าไหมดีและหมี่โคราช ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี วีรสตรีไทยและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ในวันที่ 23 มีนาคม 2567
งานพัฒนาชุมชน และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปักธงชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพและบริการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลปักธงชัย  จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เพื่อเป็นการกระตุ้น  สร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนในการจัดทำถังขยะเเปียกให้แก่ครัวเรื่อนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปักธงชัย งานนิติการ ร่วมกับ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปักธงชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางสมปอง หมุนดอน นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลปักธงชัยทุกคน และได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลปักธงชัยทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่และหลังปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เว้นแต่ กรณีจำเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลปักธงชัย จำนวน 32 คน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลตำบลปักธงชัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก เน้นย้ำถึงความสำคัญของเด็กต่อการพัฒนาประเทศชาติ ในอนาคต  วันที่  13 มกราคม 2567 ณ เทศบาลตำบลปักธงชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อให้เด็กได้รู้จักและรักษาสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย วันที่  27  พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย
ประกวดการแสดงรำวงย้อนยุค เทศบาลตำบลปักธงชัยร่วมประกวดการแสดงรำวงย้อนยุค  เทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 22 วันที่ 11 และ 15 ธันวาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคสำหรับผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปักธงชัย  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย  วันที่  16  กันยายน  และ  20  ตุลาคม  2566 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับผู้ที ่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566
เทศบาลตำบลปักธงชัยตั้งจุดบริการประชาชน (ด่านชุมชน) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 วันที่ 29 ธันวาคม  2566 - 4 มกราคม 2567 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน  กองช่าง เทศบาลตำบลปักธงชัยออกตรวจสอบความเรียบร้อยของงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566
งานพัฒนาชุมชน และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปักธงชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพและบริการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัยจัด กิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส  ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเองและเสริมสร้างสามัคคีการทำงานเป็นทีม วันที่ 25 ธันวาคม 2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 26 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,952,500

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.