ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เทศบาลตำบลปักธงชัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ เทศบาลตำบลปักธงชัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย 25 สิงหาคม 2566 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อให้เด็กเล็กเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจาย และลดอาการป่วยของเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลตำบลปักธงชัย ส่งมอบเตียงและเก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้ ให้กับ นายคูณ ฝายจะโปะ บ้านนาแค หมู่ที่ 4 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ดูแล อำนวยความสะดวก ช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่าง) Smart I Pole ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ ให้มีหน้าที่การทำงานที่หลากหลาย สามารถแจ้งอาการเสีย ขัดข้องของไฟฟ้าสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น Smart I Pole ระยะเวลาจัดทำโครงการ เดือนกันยายน 2566 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปักธงชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปักธงชัย เพื่อจัดทำโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 23 สิงหาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปักธงชัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชา สร้างบุญสร้างกุศล สืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปักธงชัย 
เทศบาลตำบลปักธงชัยร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมกีฬาสีภายใน บ้านดู่เกมส์ สานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่าง) Smart I Pole ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ ให้มีหน้าที่การทำงานที่หลากหลาย สามารถแจ้งอาการเสีย ขัดข้องของไฟฟ้าสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น Smart I Pole ระยะเวลาจัดทำโครงการ เดือนกันยายน 2566 
กองช่าง เทศบาลตำบลปักธงชัย ออกตรวจสอบความเรียบร้อยของงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
เทศบาลตำบลปักธงชัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
เทศบาลตำบลปักธงชัย ร่วมโครงการ  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง  และเป็นการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์  11 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนดำรงสุข  หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเท(ศบาล  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปักธงชัย ออกจ่ายเบี้ยยังชีพและบริการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน  2566
เทศบาลตำบลปักธงชัยจัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อกำจัดวัชพืชผักรู้นอนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดถึงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู คุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และสามารถใช้ประโยชน์ จากคลองตามความเหมาะสมวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ฝายบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
เทศบาลตำบลปักธงชัยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
เทศบาลตำบลปักธงชัย  ส่งมอบเตียงและเก้าอี้ล้อเข็นของคนไข้ ให้กับ นายคูณ  ฝายจะโปะ บ้านนาแค หมู่ที่ 4 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ดูแล อำนวยความสะดวก ช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวกส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7 กรกฎาคม 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลปักธงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่  และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  ในเขตพื้นที่ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำร้านค้าจำหน่ายอาหาร สุรา บุหรี่  ในเขตพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ต่อไป
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 ธันวาคม 2566
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,948,269

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.