ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ
ลิงค์  
 1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ระบบการรายงานผล เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสาระสนเทศทากงการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 3.ระบบสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 4.ระบบสารสนเทศในการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน
    - ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 5.ระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวม Competency ของบุคลากร
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - สมรรถนะประจำตำแหน่ง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - กำหนดตัวชี้วัด (ค่า KPT)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 6.ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลกรเป็นปัจจุบัน
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 7.ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลได้
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 8.ระบบสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ (ลดขั้นตอน)
    - ระบบงานสารบรรณในองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบ IIT ผ่านระบบ ITA https://itas.nacc.go.th/account/login
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 9.ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลในองค์กร
    - ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบเบี้ยยังชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศ เรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบประกันสังคม (SSO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    - ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 10.ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    - เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปักธงชัย
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 28 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,955,426

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.