ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปักธงชัย

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เกี่ยวกับเทศบาล
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
งานพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ
งานการเงิน
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานเลือกตั้ง
ข้อมูล ITA
งานตรวจสอบภายใน
กองช่าง


  หน้าแรก     กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท. 
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท.
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อปท.  
     คู่มือการจัดการมรดกเปิดอ่าน
     โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะเปิดอ่าน
     พระราชกฤษฎืกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลปักธงชัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำลายหนังสือเปิดอ่าน
     แนวทางและขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 101/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลปักธงชัย ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปักธงชัย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเทศบาลเปิดอ่าน
     กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.เปิดอ่าน
สายตรงนายก

นางสมปอง หมุนดอน
นายกเทศมนตรีตำบลปักธงชัย
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 2122 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สถานที่ท่องเที่ยว
บริการประชาชน
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการสาธารณะของ ทต.ปักธงชัย
พอใจ
ไม่พอใจ
ควรปรับปรุง
บริการออนไลน์
เทศบาลตำบลปักธงชัย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 31 คน
หมายเลข IP 3.235.20.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 7,955,583

ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลอาเซี่ยน
กิจการสภา
แบบสอบถาม
การต่อต้านการทุจริต
มาตรการลดพลังงาน
บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ระบบสารสนเทศ
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลปักธงชัย
199 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
Tel : 0-4400-1812   Fax : 0-4400-1812
Email : pakthongchai.199@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.